Carnet de conducir

Duplicados del permiso de circulación, de la autorización para conducir, etc

Herencias

Herencias, sucesiones, donaciones e impuestos.

Extranjería

Permisos de trabajo, residencia, nacionalidad, fiscalidad, etc.

EL COLEGIO

SERVICIOS AL CIUDADANO

SERVICIOS AL COLEGIADO

CÓMO SER GESTOR ADMINISTRATIVO

CÓMO SER GESTOR ADMINISTRATIVO

PORTAL DE EMPLEO

ZONA PRIVADA

COM SER GESTOR ADMINISTRATIU

Per adquirir la condició de Gestor Administratiu es requereix:

 • Ser espanyol o estranger resident a Espanya de país que concedeixi reciprocitat de títols i categories.
 • Ser major d’edat.
 • No haver estat condemnat a penes que inhabilitin per a l’exercici de funcions públiques.
 • Superar les proves d’accés que s’exigeixin o el Màster Universitari Oficial en Gestió Administrativa, reconegut per el Consell General de Col·legis Oficials de Gestors Administratius d’Espanya.
 • Sol·licitar el títol de gestor administratiu.
  Estar incorporat a qualsevol dels Col·legis Professionals de Gestors Administratius.

PROVES D’ACCÉS A LA PROFESSIÓ DE GESTOR ADMINISTRATIU 2020

El Butlletí Oficial de l’Estat de dia 25 de setembre de 2020 publica la Resolució de 22 de setembre de 2020, de la Secretaria General de la Funció Pública, per la qual es convoquen les proves d’aptitud per a l’accés a la professió de Gestor Administratiu.

Podran concórrer a les proves d’aptitud aquelles persones que, a la data d’expiració del termini de presentació de sol·licituds, estiguin en possessió d’algun dels següents títols acadèmics:

 • Llicenciatura en Dret, en Ciències Econòmiques, en Ciències Empresarials o en Ciències Polítiques establertes per l’article 6.e del Decret 424/1963, de 1 de març, d’aprovació de l’Estatut Orgànic de la professió de gestor administratiu.
 • Llicenciatura de l’àmbit de les Ciències Econòmiques i Empresarials, de Dret i de les Ciències Polítiques que les van succeir en l’extint Catàleg de títols universitaris oficials d’Espanya.
 • Màster universitari implantat a l’empara del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, adscrit a la branca de coneixement de les Ciències Socials i Jurídiques i vinculats a l’àmbit disciplinar d’alguna de les llicenciatures requerides per l’Estatut orgànic.
 • Titulació universitària oficial obtinguda en altres estats que acrediti la seva equivalència al nivell MECES 3 i la seva homologació respecte a alguna de les titulacions anteriors.

Les sol·licituds s’hauran d’emplenar i remetre en el termini de dos mesos des de la publicació de l’anunci de la convocatòria al BOE, és a dir, fins al 25 de novembre.

Les presentacions de les sol·licituds a les proves d’accés a la professió de gestor administratiu es podran realitzar:

 • En suport paper i es podran lliurar a les oficines del Consell General i en aquest Col·legi Oficial.
 • De forma telemàtica, a través de la pàgina web del Consell General https://www.consejogestores.org.

La presentació telemàtica simplifica i fa més eficient la gestió dels inscrits, per la qual cosa recomanem l’ús d’aquesta.

Posteriorment, al BOE es publicarà una Resolució anunciant les llistes provisionals d’admesos i exclosos, així com la data i lloc de celebració d’aquestes proves.

Per a aquesta convocatòria cal tenir en compte especialment les següents qüestions:

 • Per inscriure’s a les proves en aquesta convocatòria cal estar en possessió d’una titulació amb Nivell MECES 3 (Llicenciatura, Màster Oficial Universitari, etc.). En canvi, no serà admesa la inscripció de les persones que únicament tinguin un Grau, és a dir, amb Nivell MECES 2.
 • L’examen d’accés consistirà en la realització d’un exercici tipus test de 250 preguntes i un cas pràctic.
 • El termini de presentació d’instàncies a les proves finalitza el proper 25 de novembre (inclòs). Amb posterioritat a aquesta data, al BOE es publicarà la resolució anunciant la publicació de les llistes provisionals d’admesos i no admesos, així com la data i lloc de celebració d’aquestes proves.. La informació amb la relació de les persones admeses, seran també publicades al web de Consell General
 • Us recordam que, com en anteriors anys, el Consell General disposarà d’una eina informàtica per a la preparació de l’exercici tipus test, el preu serà de vuitanta euros. La persona que desigi disposar d’aquesta eina haurà de fer una transferència per l’import al compte ES64-0081-7110-9000-0222-4225. A continuació, l’interessat haurà de remetre un correu a Consell General (informacion@consejogestores.net) sol·licitant l’alta en l’eina i adjuntat el justificant de la transferència. Finalment, des del Consell General li enviarà un correu a l’interessat amb les contrasenyes per poder accedir a aquesta eina.

Si vols ser Gestor Administratiu, presenta’t a les proves d’accés a la professió 2020.

El Col·legi de Gestors Administratius de Balears t’ajuda a preparar l’examen.
Informa’t al nostre Col·legi o a secretaria@colgestors.com