Ilustre Col·legi de
gestors administratius
de Balears
  |  
Fiscal i contable

Fiscal (Assessorament. Declaracions fiscals). Comptable (Comptabilitat. Emplenament d'obligacions) Mercantil (constitució de societats i comunitats de béns amb explotacions econòmiques. Portar Llibres Socials).

Laboral i de Seguretat Social

Assessorament. Presentacions telemàtiques. Nòmines. Assegurances socials. Contractes. Altes en la Seguretat Social). Certificats d'empresa. Llibres de visites. Comunicacions d'obertura de centres de treball…

Vehicles

Transferències de vehicles. Baixes temporals i per desballestament. Matriculacions. Rematriculacions per canvi de propietat o de domicili a una altra província. Fitxa reduIda de característiques tècniques. Homologacions. Importacions i exportacions. Permisos de circulació. Recursos de multes…

Transports

Capacitació professional. Targetes de transport nacional e internacional per a vehicles industrials. Informes sobre vehicles a Tràfic. Recursos de multes…

Registres

Nota simple. Certificats. Inscripcions d'escriptures. Legalitzacions de llibres. Cancelació d'hipoteques. Registre d'índexs. Pagament de taxes e impostos…

Patents i marques

Signes distintius (Models, Dibuixos. Disenys industrials. Llicència de patents. Invencions). Serveis de tecnologia (Obtenció, renovació i vigilància sobre dominis i protecció de dades)…